Artikel 1 : Definities
1.1.  Opdrachtnemer: Huisdieroppas Kwispelstaart
1.2. Opdrachtgever: De persoon waarmee opdrachtnemer het contract heeft afgesloten
1.3. Contract: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarin opdrachtnemer zich verplicht het huisdier van opdrachtgever gedurende bepaalde tijd op te passen tegen een door opdrachtgever betaald bedrag.
Artikel 2 : Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd én ondertekend door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.
2.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een opdracht te weigeren en de algemene voorwaarden en/of prijsopgaven te wijzigen. Wijzigingen dienen tijdig aan opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt, waarna opdrachtgever 10 dagen de tijd heeft om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Artikel 3 : Aansprakelijkheid
3.1. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
overlijden of ziekte van huisdieren van opdrachtgever voor, tijdens of na afloop van de opdracht
weglopen van huisdieren van opdrachtgever
Artikel 4 : Opdracht
4.1. Opdrachtnemer verplicht zicht tot dagelijkse verzorging van de huisdieren waaronder eten geven, water verversen, medicatie geven indien nodig,  vachtverzorging, spelen en/of knuffelen. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om de opdracht stop te zetten, wanneer deze van mening is dat het onverantwoord is de hond op te passen.
4.2. Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte/ongeval van huisdieren eerst contact opnemen met opdrachtgever of de opgegeven contactpersoon voor overleg. Indien dit niet mogelijk is, is de opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht te handelen.
4.3. In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal de opdrachtnemer zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen met contact achteraf. Kosten zijn voor de opdrachtgever.
4.4. In geval opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden niet in staat is de opdracht uit te voeren, zal deze in overleg treden met de opdrachtgever of diens contactpersoon. De opdracht kan dan worden overgedragen aan een betrouwbare vervanger. Indien opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat en zelf een andere oplossing zoekt, heeft deze het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
Artikel 5 : Verplichtingen opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van alle benodigde materialen (voer, medicijnen, hooi, etc.) voor de gehele opdrachtperiode.
5.2. Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts alsook inentingsboekje en medische geschiedenis van de huisdieren.
5.3. Opdrachtgever zorgt dat de huisdieren vrij zijn van vlooien en/of wormen en dat ze de jaarlijks benodigde inentingen gehad hebben. Indien tijdens de opdracht vlooien bij de huisdieren worden aangetroffen, zal de opdrachtnemer de dieren ontvlooien. De kosten hiervoor te betalen door de opdrachtgever bedragen 10,00 euro per huisdier.
5.4. Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan opdrachtnemer waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt de opdrachtgever gegevens van een contactpersoon in België die beslissingsbevoegd is bij noodgevallen.
Artikel 6 : Annulering opdracht
6.1. De opdracht kan tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos geannuleerd worden
6.2. Vanaf 7 dagen voor aanvang van de opdracht is annulering niet meer mogelijk.
Artikel 7 : Betalingen
7.1. Bij het brengen van uw hond wordt  het volledige bedrag voor de gereserveerde periode contant betaald 
7.2.De hond wordt pas teruggegeven als het volledige bedrag is betaald
7.3. Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belastingen. BTW niet toepasselijk
Artikel 8: Privacyverklaring Dierenpension Kwispelstaart
8.1. Dierenpension Kwispelstaart, gevestigd te Koekoekstraat 70, 2627 Schelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
8.2. Contactgegevens: Dierenpension Kwispelstaart, Koekoekstraat 70, 2627 Schelle, tel 0479812175, email info@kwispelstaart.be
8.3. Uw persoonsgegevens worden door dierenpension Kwispelstaart verwerkt ter opmaak van een verblijfscontract (wettelijke verplichting),  om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is (uitvoering overeenkomst) of bij beeldmateriaal ter promotie van het pension (facebook, flyers, website en/of reportages (gerechtvaardigd belang))
8.4. Voor de bovenvermelde doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
 Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail
 Gegevens van uw huisdier: naam, ras, inentingen, geslacht, karakter en noodzakelijke medische gegevens
 Contactgegevens van uw dierenarts: naam, telefoonnummer
 Beeldmateriaal (foto's en/of video's)
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
8.5. De gegevens worden via formulieren en lijsten verzameld en vervolgens ingebracht in onze databank en een offline datadrager. Beeldmateriaal wordt bewaard op een datadrager van de zaakvoerder.
8.6. De gegevens worden verwerkt door Karin Van Santvoort (zaakvoerder)
8.7. Wij geven geen persoonsgegevens door aan verwerkers/andere partijen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
8.8. Dierenpension Kwispelstaart bewaart de bovenvermelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dierenpension Kwispelstaart verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het jaar waarin de gegevens door u voor het laatst werden meegedeeld aan Dierenpension Kwispelstaart.
8.9. Dierenpension Kwispelstaart neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Verblijfscontracten en andere documenten worden zorgvuldig bewaard opdat anderen dan de personen die de gegevens verwerken en bewaren er geen kennis van kunnen nemen.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de databank.
8.10. U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. U kan dit doen via de hoger vermelde contactgegevens.
8.11. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
8.12.Dierenpension Kwispelstaat kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 5 januari 2020.